PDF Drukuj Email

Oferta szkoleń:


Zakresu tematyczny moich szkoleń:

Specjalizuje się w tematach związanych z informatyzacją administracji publicznej, podpisu elektronicznego, e-podatków, ochrony danych osobowych, dostępu do informacji publicznej.


Tematy szkoleń, które prowadziłem lub obecnie prowadzę:

- Zmiany w ochronie danych osobowych od maja 2018 r. czyli wejście w życie przepisów Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych - RODO (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)- (NOWOŚĆ!),

- Zmiany w ePUAP i Profilu Zaufanym po wejściu przepisów eIDAS i ustawy o usługach zaufania - (NOWOŚĆ!),

- Nowe usługi zaufania i identyfikacji elektronicznej w urzędzie - zmiany wprowadzane przez eIDAS,

- Nowelizacja ustawy o ochronie danych osobowych - zmiany w rejestracji,

- Nowelizacja ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zdania publiczne,

- Bezpieczeństwo informacji w podmiotach publicznych z ochrona danych osobowych i normami ISO z rodziny 27000,

- Zgłaszanie zbiorów danych osobowych do GIODO,

- System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji oraz zadania audytowe z zakresu bezpieczeństwa informacji zgodnie z § 20 ust. 2 pkt 14 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych - (Dz. U. z 2012 r. poz. 526),

- Tworzenie dokumentacji związanych z ochroną danych osobowych w administracji publicznej,

- Bezpieczeństwo informacji w jednostce samorządowej,

- Ochrona informacji w AP,

- Bezpieczeństwo systemów informatycznych przetwarzających dane osobowe,

- Instrukcja kancelaryjna - elektroniczny obieg dokumentów (EZD),

- Nowa ustawa o dowodach osobistych oraz zmiany w przepisach dotyczących ewidencji ludności,

- Tworzenie dokumentacji w ochronie danych osobowych - tworzenie polityki bezpieczeństwa i instrukcji zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych,

- Znowelizowana ustawa o ochronie danych,

- Zasady działalności jednostek samorządu terytorialnego w zakresie telekomunikacji wynikające z ustawy o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych,

- Obsługa ePUAP - zagadnienia prawne, techniczne i organizacyjne,

- Znowelizowana ustawa o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne,

- Doręczanie pism drogą elektroniczną w K.p.a. i OP w związku ze zmianami przepisów o informatyzacji działalności podmiotów publicznych oraz z planowanymi zmianami dotyczących podpisu elektronicznego,

- Ochrona danych osobowych w zakładach służby zdrowia,

- Elektroniczny obieg dokumentów w administracji publicznej,

- Biuletyn Informacji Publicznej a strona internetowa urzędu,

- Dostęp do Informacji Publicznej w jednostkach samorządu terytorialnego,

- Netetykieta - zachowania pożądane i negatywne w sieci,

- ePodatki,

- Doręczanie dokumentów elektronicznych w administracji publicznej,

- Informatyzacja działalności podmiotów realizujących zadania publiczne,

- Ochrona danych osobowych,

- Ochrona danych osobowych, a dostęp do informacji publicznej,

- Przestępstwa komputerowe a prawo karne,

- Zastosowanie e-podpisu w jednostkach administracji publicznej,

- E-przestępstwa w prawodawstwie polskim,

- Archiwizowanie e-dokumentacji w administracji publicznej,

- Informatyzacja administracji publicznej - obowiązki podmiotów publicznych w zakresie informatyzacji,

- Komunikowanie się z urzędami za pomocą drogi elektronicznej,

- Wymagania organizacyjne, aspekty techniczne przygotowania urzędu do realizacji spraw drogą elektroniczną,

- Dokumentacja dotycząca ochrony danych osobowych,

- Wymagania organizacyjne i techniczne dotyczące elektronicznych baz danych osobowych, zawarte w przepisach dotyczących ochrony danych osobowych,

- Zgłaszanie bazy danych osobowych do GIODO,

- Obowiązki pracownika komórki informatycznej związane z przetwarzaniem danych osobowych,

 

Szkolenia dla jednostek oświaty i uczelni wyższych:

- Rozszerzenie zakresu ustawy o informatyzacji na uczelnie wyższe oraz instytuty naukowe oraz aktualizacja K.p.a., - Ochrona danych osobowych w oświacie, - Dostęp do informacji publicznej w szkołach, - Zagrożenia i możliwości Internetu. Bezpieczeństwo dzieci i młodzieży w Sieci - nauczyciele i uczniowie.

 

Szkolenia dla firm: - Bezpieczeństwo informacji w firmie translatorskiej, - ochrona danych osobowych w małych i średnich przedsiębiorstwach, - Szkolenie z bezpieczeństwa danych osobowych dla pracowników firm,


Jednocześnie mogę przeprowadzić szkolenia z innych zaproponowanych przez Państwa tematów, o ile dotyczą mojej specjalizacji.


 

Poprawiony: niedziela, 05 marca 2017 13:55
 
stat4u