Oferta Szkoleń

Zakres tematyczny moich szkoleń:

Specjalizuje się w tematach związanych z informatyzacją administracji publicznej, podpisu elektronicznego, e-podatków, ochrony danych osobowych, dostępu do informacji publicznej.

Przykładowe tematy szkoleń, które prowadziłem lub obecnie prowadzę:

Dostępność cyfrowa stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych – (NOWOŚĆ!),
Zmiany w doręczaniu dokumentów elektronicznych do podmiotów elektronicznych – eDoręczenia – (NOWOŚĆ!),
Usługi elektroniczne w jednostkach administracji publicznej,
Wymogi związane w ustawą o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa,
Zmiany w ochronie danych osobowych od maja 2018 r. czyli wejście w życie przepisów Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych – RODO (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)),
– Usługi zaufania, ePodpisu, identyfikacja elektronicznej – czyli wymogi eIDAS oraz polskich przepisów,
Zmiany w ePUAP i Profilu Zaufanym po wejściu przepisów eIDAS i ustawy o usługach zaufania,
Nowe usługi zaufania i identyfikacji elektronicznej w urzędzie – zmiany wprowadzane przez eIDAS,
Nowelizacja ustawy o ochronie danych osobowych – zmiany w rejestracji,
Nowelizacja ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zdania publiczne,
Bezpieczeństwo informacji w podmiotach publicznych z ochrona danych osobowych i normami ISO z rodziny 27000,
Zgłaszanie zbiorów danych osobowych do GIODO,
System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji oraz zadania audytowe z zakresu bezpieczeństwa informacji zgodnie z § 20 ust. 2 pkt 14 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych – (Dz. U. z 2012 r. poz. 526),
Tworzenie dokumentacji związanych z ochroną danych osobowych w administracji publicznej,
Bezpieczeństwo informacji w jednostce samorządowej,
Ochrona informacji w AP,
Bezpieczeństwo systemów informatycznych przetwarzających dane osobowe,
Instrukcja kancelaryjna – elektroniczny obieg dokumentów (EZD),
Nowa ustawa o dowodach osobistych oraz zmiany w przepisach dotyczących ewidencji ludności,
Tworzenie dokumentacji w ochronie danych osobowych – tworzenie polityki bezpieczeństwa i instrukcji zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych,
Znowelizowana ustawa o ochronie danych,
Zasady działalności jednostek samorządu terytorialnego w zakresie telekomunikacji wynikające z ustawy o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych,
Obsługa ePUAP – zagadnienia prawne, techniczne i organizacyjne,
Znowelizowana ustawa o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne,
Doręczanie pism drogą elektroniczną w K.p.a. i OP w związku ze zmianami przepisów o informatyzacji działalności podmiotów publicznych oraz z planowanymi zmianami dotyczących podpisu elektronicznego,
Ochrona danych osobowych w zakładach służby zdrowia,
Elektroniczny obieg dokumentów w administracji publicznej,
Biuletyn Informacji Publicznej a strona internetowa urzędu,
Dostęp do Informacji Publicznej w jednostkach samorządu terytorialnego,
Netetykieta – zachowania pożądane i negatywne w sieci,
ePodatki,
Doręczanie dokumentów elektronicznych w administracji publicznej,
Informatyzacja działalności podmiotów realizujących zadania publiczne,
Ochrona danych osobowych,
Ochrona danych osobowych, a dostęp do informacji publicznej,
Przestępstwa komputerowe a prawo karne,
Zastosowanie e-podpisu w jednostkach administracji publicznej,
E-przestępstwa w prawodawstwie polskim,
Archiwizowanie e-dokumentacji w administracji publicznej,
Informatyzacja administracji publicznej – obowiązki podmiotów publicznych w zakresie informatyzacji,
Komunikowanie się z urzędami za pomocą drogi elektronicznej,
Wymagania organizacyjne, aspekty techniczne przygotowania urzędu do realizacji spraw drogą elektroniczną,
Dokumentacja dotycząca ochrony danych osobowych,
Wymagania organizacyjne i techniczne dotyczące elektronicznych baz danych osobowych, zawarte w przepisach dotyczących ochrony danych osobowych,
Zgłaszanie bazy danych osobowych do GIODO,
Obowiązki pracownika komórki informatycznej związane z przetwarzaniem danych osobowych.

Szkolenia dla jednostek oświaty i uczelni wyższych:

Rozszerzenie zakresu ustawy o informatyzacji na uczelnie wyższe oraz instytuty naukowe oraz aktualizacja K.p.a.,
Ochrona danych osobowych w oświacie,
Dostęp do informacji publicznej w szkołach,
Zagrożenia i możliwości Internetu. Bezpieczeństwo dzieci i młodzieży w Sieci – nauczyciele i uczniowie.